[div class=”one-half first”]

KAJ JE PIRANKO ?

Piranko je storitev izposoje mestnih koles po t.i. knjižničnem sistemu, ki vključuje 97 mestnih koles in 3 tricikel koles za prevoz manjšega tovora.
Gre za pilotski projekt »Podpora trajnostnim oblikam mobilnosti v obalnih mestih«, z akronimom Adria.MOVE IT!, ki ga v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč sofinancira EU, Jadranski
čezmejni program IPA.

KAKO IN KJE SI LAHKO IZPOSODIM KOLO ?

Kolo Piranko si lahko izposodijo krajani s stalnim prebivališčem na območju ožjega mesta Piran in obiskovalci. Krajan s stalnim prebivališčem na območju ožjega mesta Piran si lahko izposodi kolo tako, da izpolni prijavnico, ki je dostopna na spletnih straneh www.piran.si, www.okoljepiran.si, ali jo dvigne v prostorih Občine Piran, JP Okolje in Krajevne skupnosti Piran.
Po uspešno opravljeni prijavi v prometni pisarni JP Okolje na glavni avtobusni postaji v Piranu in s sprejemom splošnih pogojev dostopa in uporabe, prejme krajan uporabniško kartico Piranko, s pomočjo katere si lahko v prometni pisarni JP Okolje izposodi kolo Piranko. Po končani izposoji mora krajan kolo vrniti na točko izposoje, prometno pisarno JP Okolje na glavni avtobusni postaji v Piranu.
Obiskovalci si lahko kolo Piranko izposodijo v prostorih Turistično informacijskega centra v Piranu ali Portorožu. Ob izposoji kolesa prejme uporabnik ključe od ključavnice kolesa.

KOLIKO STANE IZPOSOJA KOLES ?

Izposoja koles Piranko je brezplačna. Uporabnik plača le letno članarino za pokritje stroškov vodenja računa in nadomestilo za izdelavo uporabniške kartice v višini 5,00 EUR z DDV.

ZA KOLIKO ČASA SI LAHKO IZPOSODIM KOLO ?

Kolo Piranko si lahko uporabnik izposodi do največ 7 (sedem) dni.
V primeru, da bi rad uporabnik podaljšal izposojo kolesa za dlje kot 7 (sedem) dni, je to možno le v kolikor so kolesa razpoložljiva (prosta).

KJE LAHKO KOLO SHRANIM ?

Uporabnik kolo uporablja nepretrgoma in ga lahko shrani v svojih prostorih (kleti, garaži, pritličju ,…) ali ga zaklene na petih (5) lokacijah – »Piranko točkah«, ki so opremljene s stojali za kolesa (glej zemljevid).

KAJ ČE MI KOLO UKRADEJO ?

Uporabnik je dolžan s kolesom ravnati kot dober gospodar na način, da je možnost poškodbe, uničenja ali izginotja minimalna. V času izposoje, dokler se kolesa ne vrne na točko, kjer si ga je uporabnik izposodil (krajan –prometna pisarna JP Okolje, obiskovalec – Turistično informacijski center Piran ali Portorož) je za kolo odgovoren uporabnik sam in s tem prevzema vso odgovornost, da bo ravnal v skladu s splošnimi pogoji. Za vso škodo, ki nastane med samo uporabo kolesa, je odgovoren uporabnik.

[end-div]

[div class=”one-half”]

CHE COS’E’ PIRANKO?

Piranko è un servizio cittadino di noleggio per le biciclette sul modello di prestito in uso nelle biblioteche, che comprende 97 biciclette e 3 tricicli per il trasporto di piccoli carichi. Si tratta del
progetto pilota “Sostegno alle forme di mobilità sostenibili nei comuni costieri”, indicato con l’acronimo Adria. MOVE IT, che nell’ambito dello strumento d’assistenza di preadesione, viene
finanziato dall’Unione europea e dal Programma transfrontaliero adriatico IPA.

COME E DOVE POSSO NOLEGGIARE UNA BICICLETTA?

La bicicletta PIRANKO può essere noleggiata da chi ha residenza fissa nel centro cittadino oppure dai visitatori. I cittadini con residenza fissa nel centro di Pirano per noleggiare la bici devono compilare il formulario d’adesione, disponibile sulle pagine web www.piran.si, www.okoljepiran.si, oppure negli uffici del Comune di Pirano, dell’Azienda pubblica Okolje e della Comunità locale di Pirano. Dopo l’avvenuta iscrizione e l’accoglimento delle condizioni generali per l’adesione e l’uso, il cittadino ottiene negli uffici dell’AP Okolje alla stazione centrale degli autobus di Pirano, la tessera PIRANKO, con la quale può noleggiare la bici PIRANKO. Al termine dell’uso, il cittadino è tenuto a restituire la bici nel punto dov’è stata prelevata, negli uffici dell’AP Okolje, alla stazione centrale degli autobus di Pirano. I visitatori possono noleggiare la bicicletta presso il Centro d’informazioni turistiche a Pirano o a Portorose. Al momento del noleggio, all’utente vengono consegnate le chiavi della serratura montata sul mezzo.

QUANTO COSTA IL NOLEGGIO DELLE BICICLETTE?

Il noleggio delle biciclette PIRANKO è gratuito. L’utente paga soltanto una quota annuale per la gestione del suo conto e per le spese della tessera, ammontanti a 5 euro, IVA compresa.

PER QUANTO TEMPO POSSO NOLEGGIARE LA BICI?

La bicicletta PIRANKO può essere noleggiata per un massimo di sette giorni. Nel caso l’utente desideri prolungare questo termine, ciò sarà possibile soltanto se le bici saranno disponibili ( libere).

DOVE POSSO TENERE LA BICI?

L’utente che usa la bicicletta ininterrottamente può tenerla in vani di sua proprietà (cantine, garage, entrate…) oppure la parcheggia in uno dei 5 (cinque) “punti PIRANKO”, dotati di sostegni per
biciclette (vedi la mappa).

COSA SUCCEDE IN CASO DI FURTO?

L’utente è tenuto a maneggiare la bicicletta con cura, da buon proprietario, riducendo in tal modo al minimo il rischio di danni, distruzioni o scomparsa del mezzo. Durante il noleggio, finché la bici non viene riconsegnata nel punto dov’è stata prelevata (i residenti negli uffici dell’AP Okolje alla stazione
centrale degli autobus di Pirano, i visitatori nel Centri d’informazione turistica di Pirano o Portorose), l’utente è responsabile della bici, in base alle regole generali. Per qualsiasi danno durante il noleggio
è responsabile l’utente stesso.

[end-div]


    


Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.